Cabinet HAVET & VANHUFFEL – Avocats

Welke rechtsdomeinen behandelen wij ?

Omwille van doeltreffendheid beperkt het kantoor zijn tussenkomsten tot het domein van het stedenbouw- en milieurecht het vastgoedrecht. Deze keuze laat de advocaten toe te beschikken over een grondige kennis, waarbij de verschillende facetten van een dossier in hun onderlinge samenhang kunnen worden beschouwd.

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Deze rechtstak omvat zowel de ruimtelijke planning als de administratieve vergunningenprocedures (stedenbouwkundige vergunning, “permis unique”).

Het stedenbouwrecht omvat ook het beheer van braakliggende industrieterreinen , de renovatiewerken, de stadsvernieuwing alsook de bescherming van monumenten en landschappen.


Milieuwetgeving

Deze materie omvat het geheel van rechtsregels betreffende de bescherming van het milieu in al zijn vormen. Het betreft een technische en ingewikkelde wetgeving; het toepassingsgebied is zeer uitgebreid: bodem, lucht , water , afval , fauna en flora maar eveneens het toezicht houden op geklasseerde activiteiten en alles wat direct en indirect veranderingen van het natuurlijk milieu teweegbrengt door toedoen van de mens.


De wetgeving op handelsvestigingen

Deze materie betreft de regels betreffende de vestiging van gemiddelde en grote handelsvestigingen en de administratieve procedures tot toelating en de aangiftes in dit verband.


Publiek Vastgoedrecht

Deze materie bevat het recht inzake overheidscontracten, zijnde de overeenkomsten die betrekking hebben op de overeenkomsten voor de levering van goederen of diensten gesloten tussen publieke instanties et de private partijen.

Een complexe federale reglementering beschrijft de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke deze contracten dienen te worden gesloten en uitgevoerd.

Deze rechtstak omvat tevens het onteigeningsrecht.

Tenslotte omvat deze rechtstak tevens het recht op de publieke domeinen, van toepassing op het gebruik, het beheer, de administratie en de beschikking van de bezittingen van publieke domeinen.


Het burgerlijk vastgoedrecht

Deze materie is zeer ruim en omvat de rechtsregels aangaande het beheer van vastgoedbezittingen. Zij omvat ook het eigendomsrecht, het aannemingsrecht, het recht inzake vastgoedcontracten en de huurwetgeving.

Top pagina